Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 3 trang 86 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 3 trang 86 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bước 1: tìm khối lượng chất tan trong dung dịch sau khi pha loãng ( dung dịch 2)...

Hoạt động 3 trang 86 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài tập 3: từ dung dịch NaOH 20 % ( dung dịch 1) làm thế nào pha chế được 150 gam dung dịch NaOH 2% (. Bài 43. Pha chế dung dịch

Pha loãng nột dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước.

Bài tập 3: từ dung dịch NaOH 20 % ( dung dịch 1) làm thế nào pha chế được 150 gam dung dịch NaOH 2% ( dung dịch 2)? Nêu cách tính toán và giới thiệu cách pha chế.

Quảng cáo

Bước 1: tìm khối lượng chất tan trong dung dịch sau khi pha loãng ( dung dịch 2)

\({m_{ct}} = {{{m_{{\rm{dd}}2}}.{C_2}\% } \over {100}}\)

Bước 2: tìm khối lượng dung dịch ban đầu ứng với khối lượng chất tan vừa tính:

\({m_{{\rm{dd}}1}} = {{{m_{ct}}.100} \over {{C_1}\% }}\)

Bước 3 : tìm khối lượng nước cần pha thêm

\({m_{{H_2}O}} = {m_{{\rm{dd}}2}} – {m_{{\rm{dd}}1}}\)