Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 3 trang 48 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 3 trang 48 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Viết phương trình hóa học để thực hiện chuỗi biến hóa sau:...

Bài 3 trang 48 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. \(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{H_2}O\). Bài 34. Bài luyện tập 6 – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

a) Viết phương trình hóa học để thực hiện chuỗi biến hóa sau:

\({H_2} \to {H_2}O \to {O_2} \to F{e_3}{O_4} \to Fe\) \( \to FeS{O_4}\)

b) Mỗi phản ứng hóa học trên thuộc loại phản ứng nào?

a) Phương trình hóa học:

\(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{H_2}O\)

\(2{H_2}O\buildrel \text{điện phân} \over \longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\)

Quảng cáo

\(3Fe + 2{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_3}{O_4}\)

\(F{e_3}{O_4} + 4{H_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 3Fe + 4{H_2}O\)

\(Fe + {H_2}S{O_4}({\text{loãng)}} \to {\rm{FeS}}{{\rm{O}}_4} + {H_2}\)

b) Phản ứng hóa học là :

\(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{H_2}O\)

\(3Fe + 2{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_3}{O_4}\)

Phản ứng phân hủy là :

\(2{H_2}O\buildrel \text{điện phân} \over \longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\)

Phản ứng thế là :

\(Fe + {H_2}S{O_4}({\text{loãng)}} \to {\rm{FeS}}{{\rm{O}}_4} + {H_2}\)

\(F{e_3}{O_4} + 4{H_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 3Fe + 4{H_2}O\) là phản ứng \({H_2}\) khử oxit kim loại (\(F{e_3}{O_4}\)) ở nhiệt độ cao.