Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 48 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 48 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Hãy chọn các ứng dụng ở cột (II) có liên quan đến tính chất của hiđro ở cột (I)...

Bài 1 trang 48 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. A) Khí nhẹ B) Cháy tỏa nhiều nhiệt C) Tác dụng với oxit của một số kim loại ở nhiệt độ cao. Bài 34. Bài luyện tập 6 – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Hãy chọn các ứng dụng ở cột (II) có liên quan đến tính chất của hiđro ở cột (I)

Tính chất của hiđro (I)

Quảng cáo

Ứng dụng (II)

A) Khí nhẹ
B) Cháy tỏa nhiều nhiệt
C) Tác dụng với oxit của một số kim loại ở nhiệt độ cao

1) Điều chế kim loại
2) Làm bóng bay
3) Hàn, cắt kim loại
4) làm nhiên liệu
5) sản suất amoniac

 

A-2 ; B-3 ; B-4 ; C-1.