Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 32 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 32 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bài 29. Bài luyện tập 5 – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8...

Bài 4 trang 32 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. c) \(2Fe{(OH)_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\). Bài 29. Bài luyện tập 5 – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

 Cho biết các phản ứng sau, phản ứng nào thuộc  loại phản ứng phân hủy , phản ứng nào thuộc loại phản ứng hóa hợp.
a) \(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)
b) \(2KMn{O_4}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} \)\(+ {O_2}\)

c) \(2Fe{(OH)_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

d) \(2Cu + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2CuO\)

e) \(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{H_2}O\)

f) \(2KCl{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2KCl + 3{O_2}\)

Quảng cáo

g) \(CaC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CaO + C{O_2}\)

h) \(C{H_4} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O\)

Các phản ứng phân hủy gồm:
b) \(2KMn{O_4}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} \)\(+ {O_2}\)

c) \(2Fe{(OH)_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

f) \(2KCl{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2KCl + 3{O_2}\)

g) \(CaC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CaO + C{O_2}\)

Các phản ứng hóa hợp gồm:
a) \(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)
d) \(2Cu + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2CuO\)

e) \(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{H_2}O\)