Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 5 trang 33 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 5 trang 33 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2:  ...

Bài 5 trang 33 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng có xảy ra sự oxi hóa? a) \(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\) b). Bài 29. Bài luyện tập 5 – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng có xảy ra sự oxi hóa?
a) \(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)
b) \(4Fe + 3{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_2}{O_3}\)

c) \(Cu{(OH)_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CuO + {H_2}O\)

Quảng cáo

d) \(2Mg + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2MgO\)

 

Sự tác dụng của oxi với chất khác là sự oxi hóa.
Các phản ứng xảy ra sự oxi hóa là:
b) \(4Fe + 3{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_2}{O_3}\)

d) \(2Mg + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2MgO\)