Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 7 trang 33 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 7 trang 33 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Lấy số mol mỗi chất là 1 mol. Các phương trình hóa học:...

Bài 7 trang 33 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 29. Bài luyện tập 5 – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

 Trong phòng thí nghiệm, người ta thường nung \(KCl{O_3}\) hoặc \(KMn{O_4}\) để điều chế khí oxi sử dụng cho các thí nghiệm khác. Nếu ta sử dụng cùng khối lượng hai chất này để điều chế khí oxi thì trường hợp nào sẽ thu được khối lượng khí oxi nhiều hơn.

Quảng cáo

Lấy số mol mỗi chất là 1 mol.
Các phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& 2KCl{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2KCl + 3{O_2} \cr
& 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{1.3} \over 2}(mol) \cr
& 2KMn{O_4}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} \cr
& 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;{1 \over 2}(mol) \cr} \)

\(\left. \matrix{  {n_{{O_2}(KCl{O_3})}} = {{1.3} \over 2} = 1,5mol \hfill \cr  {n_{{O_2}(KMn{O_4})}} = {1 \over 2}mol = 0,5mol \hfill \cr}  \right\}\) \( \Rightarrow {n_{{O_2}(KCl{O_3}) > }}{n_{{O_2}(KMn{O_4})}}\)

Khi lấy cùng số mol thì  \(KCl{O_3}\)được \({O_2}\) nhiều hơn  \(KMn{O_4}\) .