Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 56 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 56 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Phương trình hóa học:...

Bài 4 trang 56 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. \(\eqalign{ & 2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{H_2}O \cr & 0,1\,\,\,\,\,\,\,0,05\,\, \leftarrow \,\,\,\,\,\,0,1\,\,\,(mol) \cr} \). Bài 36. Nước

Tính thể tích khí hiđro và oxi ( đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8g nước.

Quảng cáo

Số mol \({H_2}O\) là : 

\({n_{{H_2}O}} = {{1,8} \over {18}} = 0,1mol\)

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& 2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2{H_2}O \cr
& 0,1\,\,\,\,\,\,\,0,05\,\, \leftarrow \,\,\,\,\,\,0,1\,\,\,(mol) \cr} \)

\(\eqalign{  & \buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow \left\{ \matrix{  {n_{{O_2}}} = 0,05mol \hfill \cr  {n_{{H_2}}} = 0,1mol \hfill \cr}  \right.  \cr  & {V_{{O_2}}} = 0,05.22,4 = 1,12\text{ lít}  \cr  & {V_{{H_2}}} = 0,1.22,4 = 2,24\text{ lít} \cr} \)