Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 85 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 85 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bước 1: tính toán...

Hoạt động 1 trang 85 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. \({m_{dm({H_2}O)}} = {m_{{\rm{dd}}}} – {m_{ct}}\). Bài 43. Pha chế dung dịch

Pha chế dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước.

Bài tập 1 : từ muối \(CuS{O_4}\) nước cất và các dụng cụ cần thiết hãy tính toán và nêu cách pha chế 200 gam dung dịch \(CuS{O_4}\) có nồng độ 10%.

Quảng cáo

Bước 1: tính toán

– tím khối lượng chất tan :

\({m_{ct}} = {{{m_{{\rm{dd}}}}.C\% } \over {100}}\)

– tìm khối lượng dung môi :

\({m_{dm({H_2}O)}} = {m_{{\rm{dd}}}} – {m_{ct}}\)

Bước 2: nêu cách tiến hành pha chế.