Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 4 trang 87 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 4 trang 87 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bước 1 : tìm số mol chất tan có trong dung dịch sau khi pha loãng...

Hoạt động 4 trang 87 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bước 1 : tìm số mol chất tan có trong dung dịch sau khi pha loãng. Bài 43. Pha chế dung dịch

Pha loãng một dung dịch theo nồng độ mol cho trước.

Bài tập 4 : từ dung dịch \(MgS{O_4}\) 2M ( dung dịch 1) làm thế nào pha chế được 100ml dung dịch  \(MgS{O_4}\) 0,4 M ( dung dịch 2) ? nêu cách tính toán và giới thiệu cách pha chế.

Quảng cáo

Bước 1 : tìm số mol chất tan có trong dung dịch sau khi pha loãng

\({n_{ct}} = {C_{M(2)}}.{V_2}\)

Bước 2: Tìm thể tích dung dịch ban đầu ( dung dịch 1) chứa số mol chất tan tính được ở trên:

\({V_1} = {{{n_{ct}}} \over {{C_{M(1)}}}}\)