Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 6 trang 43 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 6 trang 43 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Trong 2 phản ứng sau, nguyên tử của đơn chất Zn và Al đã thay thế nguyên tử...

Hoạt động 6 trang 43 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 33. Điều chế hiđro. Phản ứng thế

Trong 2 phản ứng sau, nguyên tử của đơn chất Zn và Al đã thay thế nguyên tử nào của hợp chất axit.

Quảng cáo

\(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\)

\(2Al + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\)

Hai phản ứng hóa học trên gọi là phản ứng thế.

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất hay thế cho nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất