Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 3 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 8: Tính chất...

Bài 3 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 8: Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể hiện rõ nét ở địa hình nước ta là:...

Bài 3 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 8. ☒ Các khối núi lớn bị cắt xẻ, miền núi thực vật mất dễ bị đá ong hóa.. Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng.

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể hiện rõ nét ở địa hình nước ta là:

☐ Các khối núi lớn bị cắt xẻ, miền núi thực vật mất dễ bị đá ong hóa.

☐ Bề mặt các núi có rừng rậm, đất có phẫu diện dày và có nhiều mùn.

Quảng cáo

☐ Trên bề mặt của một số khối núi lớn có các cao nguyên đất đỏ badan.

☐ Miền núi đá vôi thường có hang động ngầm, miền núi badan có đất đỏ.

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể hiện rõ nét ở địa hình nước ta là:

☒ Các khối núi lớn bị cắt xẻ, miền núi thực vật mất dễ bị đá ong hóa.

☒ Bề mặt các núi có rừng rậm, đất có phẫu diện dày và có nhiều mùn.

☐ Trên bề mặt của một số khối núi lớn có các cao nguyên đất đỏ badan.

☒ Miền núi đá vôi thường có hang động ngầm, miền núi badan có đất đỏ.