Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8 Lý thuyết hình thang, Hình thang là tứ giác có 2 cạnh...

Lý thuyết hình thang, Hình thang là tứ giác có 2 cạnh đối song song. HAi cạnh song song gọi là hai đáy...

Hình thang là tứ giác có 2 cạnh đối song song. HAi cạnh song song gọi là hai đáy. Lý thuyết hình thang – Hình thang

1. Định nghĩa:

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

Hai cạnh song song gọi là hai đáy.

Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.

Quảng cáo

2. Nhận xét:

– Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau.

– Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau.

3. Hình thang vuông:

a) Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.

b) Dấu hiệu nhận biết: Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông.