SBT Toán 8 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 8 SBT Toán 8 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SBT Toán 8 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SBT Toán 8 - Cánh diều.

Mới cập nhật

Bài 73 trang 85 SBT Toán 8 – Cánh diều: Cho tam giác (ABC) vuông tại (A), có đường phân giác (AD)
Tam giác \(A’B’C’\) gọi là đồng dạng với tam giác \(ABC\) nếu: \(\widehat{A’}=\widehat{A},\widehat{B’}=\widehat{B},\widehat{C’}=\widehat{C}\) ; \(\frac{A’B’}{AB}=\frac{B’C’}{BC}=\frac{A’C’}{AC}\). Kí hiệu là \(\Delta A’B’C’\backsim \Delta ABC\). Trả...
Bài 72 trang 85 SBT Toán 8 – Cánh diều: Cho hình bình hành (ABCDleft( AC>BD right)). Vẽ (CE) vuông góc với đường thẳng...
Tam giác \(A’B’C’\) gọi là đồng dạng với tam giác \(ABC\) nếu: \(\widehat{A’}=\widehat{A},\widehat{B’}=\widehat{B},\widehat{C’}=\widehat{C}\) ; \(\frac{A’B’}{AB}=\frac{B’C’}{BC}=\frac{A’C’}{AC}\). Kí hiệu là \(\Delta A’B’C’\backsim \Delta ABC\). Lời...
Bài 71 trang 85 SBT Toán 8 – Cánh diều: Cho hình thang (ABCD), (AB//CD), (widehat{DAB}=widehat{DBC}, frac{AB}{BD}=frac{2}{5}). Tính diện tích tam giác (BDC), biết...
Tam giác \(A’B’C’\) gọi là đồng dạng với tam giác \(ABC\) nếu: \(\widehat{A’}=\widehat{A},\widehat{B’}=\widehat{B},\widehat{C’}=\widehat{C}\) ; \(\frac{A’B’}{AB}=\frac{B’C’}{BC}=\frac{A’C’}{AC}\). Kí hiệu là \(\Delta A’B’C’\backsim \Delta ABC\). Hướng...
Bài 70 trang 85 SBT Toán 8 – Cánh diều: Cho tam giác (ABC) có ba góc nhọn, các đường cao (BD) và (CE)...
Tam giác \(A’B’C’\) gọi là đồng dạng với tam giác \(ABC\) nếu: \(\widehat{A’}=\widehat{A},\widehat{B’}=\widehat{B},\widehat{C’}=\widehat{C}\) ; \(\frac{A’B’}{AB}=\frac{B’C’}{BC}=\frac{A’C’}{AC}\). Kí hiệu là \(\Delta A’B’C’\backsim \Delta ABC\). Trả...
Bài 69 trang 85 SBT Toán 8 – Cánh diều: Cho tam giác (ABC) cân tại (A, AB=10)cm, (BC=12)cm
Tam giác \(A’B’C’\) gọi là đồng dạng với tam giác \(ABC\) nếu: \(\widehat{A’}=\widehat{A},\widehat{B’}=\widehat{B},\widehat{C’}=\widehat{C}\) ; \(\frac{A’B’}{AB}=\frac{B’C’}{BC}=\frac{A’C’}{AC}\). Kí hiệu là \(\Delta A’B’C’\backsim \Delta ABC\). Vận...
Bài 68 trang 85 SBT Toán 8 – Cánh diều: Cho tam giác (ABC) có ba góc nhọn, điểm (I) thuộc cạnh (BC) và...
Tính chất đường phân giác của tam giác: trong tam giác. Phân tích và lời giải bài 68 trang 85 sách bài tập...
Bài 67 trang 85 SBT Toán 8 – Cánh diều: Một chiếc kệ bày hoa quả có ba tầng được thiết kế như Hình...
Tam giác \(A’B’C’\) gọi là đồng dạng với tam giác \(ABC\) nếu: \(\widehat{A’}=\widehat{A},\widehat{B’}=\widehat{B},\widehat{C’}=\widehat{C}\) ; \(\frac{A’B’}{AB}=\frac{B’C’}{BC}=\frac{A’C’}{AC}\). Kí hiệu là \(\Delta A’B’C’\backsim \Delta ABC\). Giải...
Bài 66 trang 84 SBT Toán 8 – Cánh diều: Cho điểm (M) thuộc đoạn thẳng (AB), với (MA=a, MB=b)
Tam giác \(A’B’C’\) gọi là đồng dạng với tam giác \(ABC\) nếu: \(\widehat{A’}=\widehat{A},\widehat{B’}=\widehat{B},\widehat{C’}=\widehat{C}\) ; \(\frac{A’B’}{AB}=\frac{B’C’}{BC}=\frac{A’C’}{AC}\). Kí hiệu là \(\Delta A’B’C’\backsim \Delta ABC\). Hướng...
Bài 65 trang 84 SBT Toán 8 – Cánh diều: Cho tam giác (ABC), điểm (M) thuộc cạnh (BC) sao cho (MC=2MB)
Dựa vào trường hợp đồng dạng thứ nhất: cạnh – cạnh – cạnh Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với...
Bài 64 trang 84 SBT Toán 8 – Cánh diều: Để đo khoảng cách (AB), trong đó điểm (B) không tới được
Áp dụng trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác vào tam giác vuông. Hướng dẫn giải bài 64 trang 84 sách...