Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Báo cáo thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon, 1. Thí nghiệm 1:...

Báo cáo thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon, 1. Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen. Hiện tượng: Có khí không màu thoát ra, không tan trong nước...

Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon – Báo cáo thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon. 1. Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen.

Hiện tượng: Có khí không màu thoát ra, không tan trong nước đẩy nước trong ống nghiệm ra ngoài…

1. Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen.

Hiện tượng: Có khí không màu thoát ra, không tan trong nước đẩy nước trong ống nghiệm ra ngoài.

Giải thích, PTHH: Vì \(CaC_2\) tác dụng với \(H_2O\)

\(CaC_2 + 2H_2O → Ca(OH)_2 + C_2H_2\).

Kết luận: Trong phòng thí nghiệm điều chế axetilen bằng cách cho \(CaC_2\) tác dụng với \(H_2O\).

2. Thí nghiệm 2: Tính chất của axetilen.

Quảng cáo

1. Tác dụng với dung dịch brom.

Hiện tượng: Dung dịch brom có màu vàng nhạt dần.

Giải thích, PTHH: Vì axetilen tác dụng với dung dịch brom.

\(C_2H_2 + 2Br_2 → C_2H_2Br_4\).

2. Tác dụng với oxi phản ứng cháy.

Hiện tượng: Axetilen cháy với ngọn lửa màu xanh phản ứng tỏa nhiều nhiệt.

Giải thích: Vì axetilen đã tác dụng với oxi trong không khí

\(2C_2H_2 + 5O_2 → 4CO_2 + 2H_2O\).

3. Thí nghiệm 3: Tính chất vật lý của benzen

Hiện tượng: Chất lỏng trong ống nghiệm chia làm hai lớp

Giải thích: Vì benzen không tan trong nước, nhẹ hơn nước, nổi lên trên mặt nước. Vì benzen hòa tan được brom.

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9