Trang chủ Lớp 9 Lịch sử lớp 9 Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để...

Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau: Bài 18. Đảng Cộng...

Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau. Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Cần có đường lối, chính sách đúng đắn.

Cần có đường lối, chính sách đúng đắn. CM Việt Nam gắn liền với CM Cộng Sản Quốc Tế.

khiến nhân dân tin vào Đảng, thức tỉnh, giác ngộ cho nhân dân.