Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9 Câu 4 trang 27 Sách bài tập Địa lý 9: Hãy vẽ...

Câu 4 trang 27 Sách bài tập Địa lý 9: Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi...

Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng của nước ta năm 1990 và năm 2010.

Advertisements (Quảng cáo)

. Câu 4 trang 27 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 – Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản

Cho bảng 9:

Bảng 9. SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA NĂM 1990 VÀ 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

Năm

Sản lượng thuỷ sản

Tổng số

Khai thác

Nuôi trồng

1990

890,6

728,5

162,1

Advertisements (Quảng cáo)

2010

5142,7

2414,4

2728,3

a) Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng của nước ta năm 1990 và năm 2010.

b) Nhận xét 

Biểu đồ sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng của nước ta, năm 1990 và năm 2010

Nhận xét

Từ biểu đồ và bảng số liệu, ta thấy sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của chúng ta giai đoạn 1990 – 2010 tăng đáng kể.

Xu hướng tăng sản lượng nuôi trồng góp phần tích cực trong cơ cấu giá trị thủy sản cũng như góp phần bảo vệ và gia tăng số lượng đàn thủy sản.