Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào số liệu ở bảng dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sản lượng thủy sản khai...

Bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản

Advertisements (Quảng cáo)

Dựa vào số liệu ở bảng dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng (tính % trước khi vẽ).

Bảng số liệu:

Sản lượng thủy sản (nghìn tấn)

Năm Sản lượng thủy sản
  Tổng số Khai thác Nuôi trồng
1990

890,6

Advertisements (Quảng cáo)

728,5 162,1
1994 1465,0 1120,9 344,1
1998 1782,0 1357,0 425,0
2002 2647,4 1802,6 844,8

Năm Sản lượng thủy sản
  Tổng số Khai thác Nuôi trồng
1990 100% 81,8% 18,2%
1994 100% 76,5% 23,5%
1998 100% 76,1% 23,9%
2002 100% 68% 32%

Vẽ biểu đồ