Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9 Bài thu hoạch – Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các...

Bài thu hoạch – Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại, Thu hoạch...

Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại – Bài thu hoạch – Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại. Thu hoạch…

BÀI THU HOẠCH

Bảng 6.1: Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại

Giải bài 6 thực hành sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

    Nhận xét:

      – Tỉ lệ xuất hiện mặt sấp: mặt ngửa khi gieo đồng kim loại là xấp xỉ 1:1

      – Khi số lần gieo đồng kim loại càng tăng thì tỉ lệ đó càng gần tới 1:1

      – Khi cơ thể lai F có kiểu gen Aa giảm phân cho hai loại giao tử mang gen A và a với xác suất ngang nhau.

Quảng cáo

      – Công thức tính xác suất: P(A) = P(a) = 1/2 hay 1A : 1a

Bảng 6.2. Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại

Giải bài 6 thực hành sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

    Nhận xét:

      – Tỉ lệ xuất hiện khi gieo 2 đồng kim loại là xấp xỉ 1:2:1

      – Khi số lần gieo đồng kim loại càng tăng thì tỉ lệ đó càng gần tới 1:2:1 hoặc 1/4 : 1/2 : 1/4

      – Giải thích theo công thức tính sác xuất:

Giải bài 6 thực hành sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

      – Tỉ lệ kiểu hình ở F2 được xác định bởi sự kết hợp giữa 4 loại giao tử đực và 4 loại giao tử cái có tỉ lệ ngang nhau.

Quảng cáo

Mục lục môn Sinh 9