Sinh lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9
Giải bài tập sinh 9 - Để học tốt sinh học lớp 9 các chương trong phân Di truyền và biến dị, Sinh vật và môi trường trên Baitapsgk.com.
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Chương 1 : Các thí nghiệm của Menden Chương 2: Nhiễm sắc thể Chương 3: ADN và Gen Chương 4: Biến dị Chương 5: Di truyền học người Chương 6: Ứng dụng di truyền học

Báo cáo thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến, Thu hoạch

Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến – Báo cáo thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến. Thu hoạch

Thu hoạch – Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN, Cấu trúc không gian của...

Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN – Thu hoạch – Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN. Cấu

Thu hoạch – Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể, Thu hoach..

Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể – Thu hoạch – Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể. Thu

Bài thu hoạch – Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại, Thu hoạch…

Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại – Bài thu hoạch – Thực hành: Tính xác suất

Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương, Báo cáo thực hành…

Bài 56- 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương – Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường

Báo cáo thực hành: Hệ sinh thái, Tên bào thực hành: Hệ sinh thái…

Bài 51-52: Thực hành: Hệ sinh thái – Báo cáo thực hành: Hệ sinh thái. Tên bào thực hành: Hệ sinh thái…  Tên bào thực

Báo cáo thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng, Thu hoạch…

Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng – Báo cáo thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn

Báo cáo thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn, Các bước lai lúa bằng phương pháp cắt vỏ...

Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn – Báo cáo thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn. Các bước lai lúa

Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số...

Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến – Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến. 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với

Báo cáo thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa...

Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương – Báo cáo thực hành:

Luyện tập

Bài tập 5 trang 90 SBT Sử 9: Giải thích nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực
Giải thích nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược. Bài tập 5 trang 90 Sách...
Hãy viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu theo kiểu diễn dịch để nêu cảm nhận của em về khổ thơ trên. Trong...
Nói với con - Y Phương - Hãy viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu theo kiểu diễn dịch để nêu cảm nhận...
Từ một tấm gương vượt khó học tốt trong tập thể. Hãy nêu những suy nghĩ của em về ý chí và nghị lực...
Nghị luận xã hội lớp 9 - Từ một tấm gương vượt khó học tốt trong tập thể. Hãy nêu những suy nghĩ...