Sinh lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9
Giải bài tập sinh 9 - Để học tốt sinh học lớp 9 các chương trong phân Di truyền và biến dị, Sinh vật và môi trường trên Baitapsgk.com.
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Chương 1 : Các thí nghiệm của Menden Chương 2: Nhiễm sắc thể Chương 3: ADN và Gen Chương 4: Biến dị Chương 5: Di truyền học người Chương 6: Ứng dụng di truyền học
Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương, Báo cáo thực hành
Tên bài thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
Quảng cáo


Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất...
1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng
Báo cáo thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương, Tên bài thực hành:...
Tên bài thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Luyện tập

Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện
Bài 12. Thông tin đa phương tiện - Câu 2. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9. Hãy cho biết một số...
Lý thuyết tính chất Hóa của kim loại, I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
Tính chất hoá học của kim loại - Lý thuyết tính chất hoá học của kim loại. I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM...
Câu 78 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1: Tìm tập hợp các giá trị x thỏa mãn điều kiện sau và biểu diễn...
Tìm tập hợp các giá trị x thỏa mãn điều kiện sau và biểu diễn tập hợp đó trên trục số. Câu 78 trang...
Hoạt động 4 trang 22 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2: Quan sát ảnh của một vật qua thấu kính...
Hoạt động 4 trang 22 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2. Đặt mắt sau thấu kính vẫn nhìn được...
Bài 5, trang 53, Sinh 9, 5.Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?ARN vận chuyển b) ARN...
Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN - Bài 5, trang 53, SGK Sinh học lớp 9. 5.Loại ARN nào sau đây...