Sinh lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9
Giải bài tập sinh 9 - Để học tốt sinh học lớp 9 các chương trong phân Di truyền và biến dị, Sinh vật và môi trường trên Baitapsgk.com.
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Chương 1 : Các thí nghiệm của Menden Chương 2: Nhiễm sắc thể Chương 3: ADN và Gen Chương 4: Biến dị Chương 5: Di truyền học người Chương 6: Ứng dụng di truyền học
Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương, Báo cáo thực hành
Tên bài thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
Quảng cáo


Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất...
1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng
Báo cáo thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương, Tên bài thực hành:...
Tên bài thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Luyện tập

Bài 35.5 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa 9: Hai chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử.
Hai chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử.. Bài 35.5 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học...
Lý thuyết về vị trí tương đối của hai đường tròn: Ba vị trí tương đối của hai đường tròn và tính chất của...
Ba vị trí tương đối của hai đường tròn và tính chất của đường nối tâm.. Lý thuyết về vị trí tương đối của...
Bài 33 trang 24 sgk Toán 9 tập 2, Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong.
Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong.. Bài 33 trang 24 sgk Toán 9 tập 2 - Bài...
Bài 3, trang 71, SGK Sinh 9, 3.Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu gì? Có...
Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo) - Bài 3, trang 71, SGK Sinh học lớp 9. 3.Có thể nhận biết...
Hãy vẽ lên giấy hai kiểu cổ biến đổi từ cổ tròn cơ bản mà em thích ?
Bài 10. Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu - Câu 2 trang 59 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May. Hãy...