Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9 Báo cáo thực hành: Hệ sinh thái, Tên bào thực hành: Hệ...

Báo cáo thực hành: Hệ sinh thái, Tên bào thực hành: Hệ sinh thái...

Bài 51-52: Thực hành: Hệ sinh thái – Báo cáo thực hành: Hệ sinh thái. Tên bào thực hành: Hệ sinh thái…

 Tên bào thực hành: Hệ sinh thái

      Họ và tên học sinh:

      Lớp:

1. Kiến thức lí thuyết

– Nêu các sinh vật chủ yếu có trong hệ sinh thái đã quan sát và môi trường sống của chúng.

 Trả lời:

      + Cỏ, châu chấu, gà, thỏ, sói, diều hâu, người: môi trường trên cạn.

      + Vi sinh vật, giun đất: môi trường trong đất.

      + Ếch: môi trường cạn và môi trường nước.

      + Rêu, tôm, cá: môi trường nước.

– Vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn, trong đó chỉ rõ sinh vật sản xuất, động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt, sinh vật phân giải.

 Trả lời:

Quảng cáo

      + cỏ (sinh vật sản xuất) → thỏ (động vật ăn thực vật) → sói (động vật ăn thịt) → diều hâu (động vật ăn thịt) → vi khuẩn (sinh vật phân giải).

      + lá ngô (sinh vật sản xuất) → châu chấu (động vật ăn thực vật) → ếch (động vật ăn thịt) → gà rừng (động vật ăn thịt) → diều hâu (động vật ăn thịt) → vi khuẩn (sinh vật phân giải).

      + Rêu (sinh vật sản xuất) → Tôm (sinh vật tiêu thụ bậc 1) → Cá (sinh vật tiêu thụ bậc 2) → Người (sinh vật tiêu thụ bậc 3) → Vi sinh vật (sinh vật phân giải).

2. Cảm nhận của em sau khi học xong bài thực hành về hệ sinh thái

   – Sau khi học xong bài thực hành về hệ sinh thái:

      + Biết được sự đa dạng của hệ sinh thái

      + Mối quan hệ chặt chẽ và đa dạng của các loài sinh vật

      + Biết được những tác hại mà con người đã gây ra tàn phá môi trường sống

      + Có ý thức bảo vệ môi trường sống

   – Để bảo vệ tốt hệ sinh thái cần:

      + Tránh chặt phá cây, trồng nhiều cây xanh xung quanh môi trường sống

      + Phải xử lí chất thải trước khi thải ra môi trường

      + Tránh bắt, giết các loài sinh vật quá nhiều phá vỡ cân bằng hệ sinh thái

      + Tuyên truyền, vận động mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường sống

Đã có lời giải Sách bài tập – Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao – Xem ngay

Quảng cáo

Mục lục môn Sinh 9