Trang chủ Bài học Bài 3. Tích của vectơ với một số

Bài 3. Tích của vectơ với một số

Câu hỏi 3 trang 15 SGK Hình học 10: Do đó:
Hãy sử dụng mục 5 của bài 2 để chứng minh các khẳng định trên.
Câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học 10 :
Cho vectơ \(\overrightarrow a  \ne \overrightarrow 0 \) . Xác định độ dài và hướng của vectơ  \(\overrightarrow a  + \overrightarrow a\)
Câu hỏi 2 trang 14 Hình lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số
Tìm vectơ đối của các vectơ: \(k\overrightarrow a ;\,\,3\overrightarrow a  – 4\overrightarrow b \)
Bài 9 trang 17 hình học lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số
Bài 9. Cho tam giác đều \(ABC\) có trọng tâm \(O\) và \(M\) là một điểm tùy ý trong tam giác. Gọi \(D,E,F\) lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ \(M\) đến \(BC,
Bài 8 trang 17 sgk hình học lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số
Bài 8. Cho lục giác \(ABCDEF\). Gọi \(M, N, P, Q, R, S\) lần lượt là trung điểm của các cạnh \(AB, BC, CD, DE, EF, FA\). Chứng minh rằng hai tam giác \(MPR\) và \
Bài 7 trang 17 sgk hình học lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số
Bài 7. Cho tam giác \(ABC\). Tìm điểm \(M\) sao cho \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + 2\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \)
Quảng cáo


Bài 6 trang 17 sgk hình học lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số
Bài 6 Cho hai điểm phân biệt \(A\) và \(B\). Tìm điểm \(K\) sao cho
Bài 5 trang 17 sgk hình học lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số
Bài 5. Gọi \(M\) và \(N\) lần lượt là trung điểm các cạnh \(AB\) và \(CD\) của tứ giác \(ABCD\). Chứng minh rằng:
Bài 4 trang 17 sgk hình học lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số
Bài 4. Gọi \(AM\) là trung tuyến của tam giác \(ABC\)  và \(D\) là trung điểm của đạn \(AM\). Chứng minh rằng:
Bài 3 trang 17 hình học lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số
Bài 3. Trên đường thẳng chứa cạnh \(BC\) của tam giác \(ABC\) lấy một điểm \(M\) sao cho \(\overrightarrow {MB}  = 3\overrightarrow {MC} \). Hãy phân tích vectơ  

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...