Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 14 Hình lớp 10: Bài 3. Tích của...

Câu hỏi 2 trang 14 Hình lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số...

Câu hỏi 2 trang 14 SGK Hình học 10. Vectơ đối của các vectơ \(k\overrightarrow a \) là vectơ  -\(k\overrightarrow a \). Bài 3. Tích của vectơ với một số

Quảng cáo

Tìm vectơ đối của các vectơ: \(k\overrightarrow a ;\,\,3\overrightarrow a  – 4\overrightarrow b \)

Vectơ đối của các vectơ \(k\overrightarrow a \) là vectơ  -\(k\overrightarrow a \)

Vectơ đối của các vectơ \(3\overrightarrow a  – 4\overrightarrow b \) là vectơ –(\(3\overrightarrow a  – 4\overrightarrow b \))

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10