Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học 10 :

Câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học 10 :...

Câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học 10. Hướng của vecto \(\overrightarrow a  + \overrightarrow a\) cùng hướng với vecto a.. Bài 3. Tích của vectơ với một số

Cho vectơ \(\overrightarrow a  \ne \overrightarrow 0 \) . Xác định độ dài và hướng của vectơ  \(\overrightarrow a  + \overrightarrow a\)

Quảng cáo

Ta có:

\(\overrightarrow a  + \overrightarrow a  = 2\overrightarrow a \)

Độ dài của vecto \(\overrightarrow a  + \overrightarrow a\) bằng 2 lần độ dài của vecto a

Hướng của vecto \(\overrightarrow a  + \overrightarrow a\) cùng hướng với vecto a.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10