Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 190 SGK Hóa 10 Nâng cao: Những dụng cụ...

Bài 4 trang 190 SGK Hóa 10 Nâng cao: Những dụng cụ bằng bạc hoặc đồng sẽ chuyển thành màu đen trong không khí hay trong nước có chứa hiđro...

Bài 46: Luyện tập chương 6 – Bài 4 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Những dụng cụ bằng bạc hoặc đồng sẽ chuyển thành màu đen trong không khí hay trong nước có chứa hiđro sunfua, là do chúng bị phủ bằng một lớp muối sunfua kim loại có màu đen theo các phản ứng sau:

Những dụng cụ bằng bạc hoặc đồng sẽ chuyển thành màu đen trong không khí hay trong nước  có chứa hiđro sunfua, là do chúng bị phủ bằng một lớp muối sunfua kim loại có màu đen theo các phản ứng sau:

\(\eqalign{  & Ag + {H_2}S + {O_2}\,\, \to \,\,A{g_2}S + {H_2}O  \cr  & Cu + {H_2}S + {O_2}\,\, \to \,\,CuS + {H_2}O \cr} \)

a) Hãy xác định số oxi hóa của những nguyên tố tham gia phản ứng oxi hóa – khử.

b) Lập phương trình hóa học của những phản ứng trên.

c) Cho biết vai trò của những chất tham gia phản ứng oxi hóa – khử.

a) Số oxi hóa của nguyên tố tham gia phản ứng oxi hóa – khử:

Quảng cáo

\(\mathop {Ag}\limits^0  + {H_2}\mathop S\limits^{ – 1}  + \mathop {{O_2}}\limits^0 \,\, \to \,\,\mathop {A{g_2}}\limits^{ + 1} \mathop S\limits^{ – 2}  + {H_2}\mathop O\limits^{ – 2} \)

Số oxi hóa của Ag tăng từ 0 đến +1.

Số oxi hóa của oxi giảm từ 0 xuống -2.

\(\mathop {Cu}\limits^0  + {H_2}\mathop S\limits^{ – 1}  + \mathop {{O_2}}\limits^0 \,\, \to \,\,\mathop {Cu}\limits^{ + 2} \mathop S\limits^{ – 2}  + {H_2}\mathop O\limits^{ – 2} \)

Số oxi hóa của Cu tăng từ 0 đến +2.

Số oxi hóa của O giảm từ 0 xuống -2.

b) Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử.

\(\eqalign{  & 4Ag + 2{H_2}S + {O_2}\,\, \to \,\,2A{g_2}S + 2{H_2}O  \cr  & 2Cu + 2{H_2}S + {O_2}\,\,\, \to \,\,2CuS + 2{H_2}O \cr} \)

c) Trong các phản ứng trên: chất khử là Ag, Cu còn chất oxi hóa là oxi.

Quảng cáo