Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 6 trang 60 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hợp chất khí...

Bài 6 trang 60 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là . Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên...

Bài 14: Luyện tập chương 2 – Bài 6 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là . Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên tố đó.

Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là \(R{H_4}\). Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên tố đó.

Quảng cáo

Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R ứng với công thức \(R{H_4} \Rightarrow \) R thuộc nhóm IVA, oxit cao nhất của R là \(R{O_2}\).

Ta có: \(\% O = 53,3\%  \Rightarrow {{2.16} \over {\left( {R + 2.16} \right)}}.100 = 53,3 \)

\(\Rightarrow R = 28 \Rightarrow R\) là Si (Silic).

Quảng cáo