Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 7 trang 191 Hóa lớp 10 Nâng cao: Những hiđro halogenua...

Bài 7 trang 191 Hóa lớp 10 Nâng cao: Những hiđro halogenua nào có thể điều chế được khi cho axit sunfuric đặc tắc dụng lần lượt với các muối:...

Bài 46: Luyện tập chương 6 – Bài 7 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Những hiđro halogenua nào có thể điều chế được khi cho axit sunfuric đặc tắc dụng lần lượt với các muối:

Những hiđro halogenua nào có thể điều chế được khi cho axit sunfuric đặc tắc dụng lần lượt với các muối:

a) Natri florua;

b) Natri clorua;

c) Natri bromua;

d) Natri iotua.

Quảng cáo

Giải thích và viết phương trình hóa học.

Những hiđro halogenua sau có thể điều chế được khi cho H2SO4 đặc tác dụng với muối.

a) Natri florua: \({H_2}S{O_4} + 2NaF\,\, \to \,\,2HF + N{a_2}S{O_4}\)

b) Natri clorua: \(\eqalign{  & {H_2}S{O_4} + NaCl\buildrel {{t^0} < {{250}^0}C} \over \longrightarrow NaHS{O_4} + HCl  \cr  & {H_2}S{O_4} + 2NaCl\buildrel {{t^0} > {{400}^0}C} \over \longrightarrow N{a_2}S{O_4} + 2HCl \cr} \)

Những phản ứng của H2SO4 đặc trưng tác dụng với các muối NaBr, NaI không thể điều chế được HBr, HI vì \(\eqalign{  & 2NaBr + {H_2}S{O_{4\,đặc}}\,\, \to \,\,N{a_2}S{O_4} + 2HBr  \cr  & 2HBr + {H_2}S{O_{4\,đặc}}\,\, \to \,\,B{r_2} + S{O_2} \uparrow  + 2{H_2}O  \cr  & 2NaI + {H_2}S{O_{4\,đặc}}\,\, \to \,\,N{a_2}S{O_4} + 2HI  \cr  & 8HI + {H_2}S{O_{4\,đặc}}\,\, \to \,\,4{I_2} + {H_2}S + 4{H_2}O \cr} \)

Chú ý : \(\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_\text{Tính khử và tính axit đều tăng}^{HF,HCl,HBr,HI}} \)

Quảng cáo