Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 8 trang 70 SGK Hóa 10 Nâng cao:Viết cấu hình electron...

Bài 8 trang 70 SGK Hóa 10 Nâng cao:Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R....

Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion – Bài 8 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao. a) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R.

Cation \({R^ + }\) có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là \(2{p^6}\).

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R.

b) Nguyên tố R thuộc chu kì nào? Nhóm nào? Cho biết tên nguyên tố.

Quảng cáo

c) Nguyên tố R là kim loại hay phi kim?

a) Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố R: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^1}\)

b) R thuộc chu kì 3, nhóm IA, là nguyên tố natri.

c) Đó là nguyên tố kim loại điển hình.

Quảng cáo