SBT Sinh lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Sinh lớp 10
Sách bài tập Sinh 10 - Giải bài tập SBT sinh học lớp 10 tất cả các chương, đầy đủ nhất

Bài 26 trang 65 Sách bài tập Sinh học 10: Một học sinh khi quan sát sơ đồ chu...
Biết rằng : với 1 ATP = 7,3 kcal ; 1 NADPH = 52,7 kcal ; khi ôxi hoá hoàn toàn 1 phân tử C6H12O6 = 674 kcal....
Bài 18 trang 147 Sách Bài Tập (SBT) sách Sinh 10: Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim...
a)    Chuẩn bị dung dịch saccaraza : cân lg men bia nghiền với lOml nước cất, để 30 phút rồi li tâm hoặc lọc bằng giấy lọc....

Luyện tập

Language focus unit 10 trang 110 sgk tiếng anh 10, Exercise 1: Choose the right form of the verbs in brackets. (Chọn dạng đúng...
Unit 10: Conservation - Language focus unit 10 trang 110 sgk tiếng anh 10. Exercise 1: Choose the right form of the verbs in...
Bài 2 trang 134 SGK Hóa 10 Nâng cao: Đọc tên các hợp chất sau đây và cho biết số oxi hóa của clo...
Bài 32: Hợp chất có oxi của clo - Bài 2 trang 134 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Đọc tên các hợp chất...
Lý thuyết chuyển động thẳng biến đổi đều, I. Vận tốc tức thời – Chuyển động thẳng biến đổi đều
Chuyển động thẳng. Biến đổi đều - Lý thuyết chuyển động thẳng biến đổi đều. I. Vận tốc tức thời – Chuyển động thẳng...