Sinh 10 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 10 Sinh 10 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Sinh 10 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Sinh 10 - Kết nối tri thức.

Bài 26. Thực hành: Điều tra một số bệnh do virus và tuyên truyền phòng chống bệnh trang 155, 156, 157 Sinh 10 –...
Giải bài Bài 26. Thực hành: Điều tra một số bệnh do virus và tuyên truyền phòng chống bệnh SGK Sinh 10 –...
Bài 25. Một số bệnh do virus và các thành tựu nghiên cứu ứng dụng virus trang 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,...
Giải bài Bài 25. Một số bệnh do virus và các thành tựu nghiên cứu ứng dụng virus SGK Sinh 10 – Kết...
Bài 24. Khái quát về virus trang 141, 142, 143, 144 Sinh 10 – Kết nối tri thức
Giải bài Bài 24. Khái quát về virus SGK Sinh 10 – Kết nối tri thức – Chương 7. Virus: Một dạng vật...
Bài 23. Thực hành. Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng, tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi...
Giải bài Bài 23. Thực hành. Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng, tìm hiểu về các sản phẩm...
Bài 22. Vai trò và ứng dụng của vi sinh vật trang 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 Sinh 10 kết nối tri...
Bài 22. Vai trò và ứng dụng của vi sinh vật SGK Sinh 10 – Kết nối tri thức. Trả lời câu hỏi...
Bài 21. Trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật trang 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130...
Trả lời câu hỏi 1,2,3 trang 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 và các bài luyện tập 1,2,3, 4 trang 130...
Bài 20. Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu vi sinh vật trang 116, 117, 118, 119, 120, 121 Sinh 10 – Kết...
Giải bài 20. Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu vi sinh vật trang SGK Sinh 10 – Kết nối tri thức...
Bài 19. Công nghệ tế bào trang 108, 109, 110, 111, 112,113, 114 Sinh 10 Kết nối tri thức
Giải bài 19. Công nghệ tế bào SGK Sinh 10 – Kết nối tri thức câu hỏi 1,23, trang 108, 109, 110, 111,...
Bài 18. Thực hành: Làm và quan sát tiêu bản quá trình nguyên phân và giảm phân trang 113, 114 Sinh 10 Kết nối...
Giải bài Bài 18. Thực hành: Làm và quan sát tiêu bản quá trình nguyên phân và giảm phân SGK Sinh 10 –...
Bài 17. Giảm phân trang 104, 105, 106, 107 Sinh 10 Kết nối tri thức
Giải bài 17. Giảm phân SGK Sinh 10 – Kết nối tri thức câu hỏi trang 104, 105, 106 và luyện tập 1,2...

Mới cập nhật

Chọn các từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để được nội dung đúng. Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được...
Ở đa số thực vật, sự hấp thụ nước và các chất khoáng của cây diễn ra ở các tế Hướng dẫn giải 30.8...
Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?
Để cây sống được ta phải đảm bảo sự cân bằng nước trong cây Hướng dẫn trả lời 30.7 - Bài 30. Trao...
Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có những đặc điểm nào?
Thoát hơi nước diễn ra chủ yếu qua khí khổng ở lá Hướng dẫn cách giải/trả lời 30.6 - Bài 30. Trao đổi...
Nhu cầu nước của cây thấp nhất trong điều kiện thời tiết nào dưới đây?
Các đặc điểm của đất như độ ẩm, hàm lượng khí O 2 trong đất Vận dụng kiến thức giải 30.5 - Bài...
Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển chất hữu cơ theo mạch rây từ lá đến các bộ phận khác của...
Chất hữu cơ tổng hợp ở lá được vận chuyển theo mạch rây trong thân và cành đến các nơi Giải và trình bày...
Trong các loài thực vật sau đây, loài nào có rễ dài nhất?
Tùy thuộc vào những điều kiện sống khác nhau mà bộ rễ của thực vật sẽ phát triển theo những Hướng dẫn trả lời...