Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 8.4 trang 83 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG VIII:...

Bài 8.4 trang 83 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC...

Bài 8.4 trang 83 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Người ta cọ xát hai vật với nhau, nhiệt dung của hai vật bằng nhau và bằng 800 J/K. Sau một phút người ta thấy nhiệt. CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Người ta cọ xát hai vật với nhau, nhiệt dung của hai vật bằng nhau và bằng 800 J/K. Sau một phút người ta thấy nhiệt độ của mỗi vật tăng thêm 30 K. Tính công suất trung bình của việc cọ xát.

Quảng cáo

Công suất trung bình của việc cọ xát là:

\(P = \dfrac{{2.800.30}}{{60}} = 800W\)

Quảng cáo