SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 10 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Hoạt động 6. Xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân theo nghề/nhóm nghề lựa chọn trang 71 trải nghiệm hướng nghiệp...
Hướng dẫn trả lời Câu 1 hoạt động 6. Xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân theo nghề/nhóm nghề lựa...
Hoạt động 4. Trình bày một số thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo nghề em định chọn trang 69 trải...
Hướng dẫn trả lời Câu 1, 2, 3 hoạt động 4. Trình bày một số thông tin cơ bản về hệ thống trường...
Hoạt động 5. Thực hành tham vấn chọn nghề và định hướng học tập trang 70 trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri...
Lời Giải Câu 1, 3 hoạt động 5. Thực hành tham vấn chọn nghề và định hướng học tập trang 70 SGK trải...
Hoạt động 2. Tìm hiểu về tham vấn chọn nghề và định hướng học tập trang 68 trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2 hoạt động 2. Tìm hiểu về tham vấn chọn nghề và định hướng học tập trang 68...
Hoạt động 3. Tìm hiểu cách lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo nghề/ nhóm nghề lựa chọn trang 69 trải nghiệm hướng...
Phân tích và giải Câu 1, 2 hoạt động 3. Tìm hiểu cách lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo nghề/ nhóm...
Hoạt động 4. Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp trang 64 trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết...
Gợi ý giải Câu 1 hoạt động 4. Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp trang 64...
Hoạt động 1. Tìm hiểu thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo nghề liên quan đến nghề định lựa chọn trang...
Trả lời Câu 1, 2, 3 hoạt động 1. Tìm hiểu thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo nghề liên...
Hoạt động 2. Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân trang 63 trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức: Chia...
Trả lời Câu 1, 2, 3 hoạt động 2. Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân trang 63 SGK trải nghiệm...
Hoạt động 3. Đánh giá sự phù hợp của bản thân với nghề/nhóm nghề định lựa chọn trang 63 trải nghiệm hướng nghiệp 10...
Hướng dẫn giải Câu 1 hoạt động 3. Đánh giá sự phù hợp của bản thân với nghề/nhóm nghề định lựa chọn trang...
Hoạt động 1. Tìm hiểu yêu cầu của việc chọn nghề phù hợp trang 62 trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức:...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3 hoạt động 1. Tìm hiểu yêu cầu của việc chọn nghề phù hợp trang 62 SGK...