Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Hãy lấy ví dụ về VSV cho từng loại hô hấp mà...

Hãy lấy ví dụ về VSV cho từng loại hô hấp mà em biết trang 90 Sinh 10...

Hãy lấy ví dụ về VSV cho từng loại hô hấp mà em biết – trang 90. Ví dụ về hô hấp kị khí: Vi khuẩn phản nitrat hóa.

Hãy lấy ví dụ về VSV cho từng loại hô hấp mà em biết.

– Ví dụ về hô hấp hiếu khí:

+ Vi khuẩn axêtic (hô hấp hiếu khí không hoàn toàn).

+ Nấm men rượu hô hấp hiếu khí khi có mặt O2

Advertisements (Quảng cáo)

– Ví dụ về hô hấp kị khí: Vi khuẩn phản nitrat hóa.