Quảng cáo

Luyện tập

Có người cho rằng hạnh phúc là “Cầu được, ước thấy”. Em có đồng ý không? Vì sao?
Bài 11. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học - Câu 5 trang 75 SGK GDCD lớp 10. Có người cho...
Bài 7 trang 104 Hóa học 10 Nâng cao: Điiot pentaoxit tác dụng với cacbon monooxit tạo ra cacbon ddiooxit và iot.
Bài 25: Phản ứng oxi hóa – khử - Bài 7 trang 104 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Điiot pentaoxit tác dụng...
Bài 2 trang 266 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Tìm hệ số
Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn - Bài 2 trang 266 SGK Vật lý lớp 10...
Bài 15 trang 26 bài tập SBT Sinh 10: Đây là mô hình cấu trúc của axit amin. Hãy điền tên các thành phần cấu
Bài 15 trang 26 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Đây là mô hình cấu trúc của axit amin. Hãy điền tên các thành...
Bài 37 trang 18 Sách bài tập Toán Đại số 10: Cho A, B là hai tập hợp và mệnh đề P: “A là...
Cho A, B là hai tập hợp và mệnh đề P: “A là một tập hợp con của B”.. Bài 37 trang 18 Sách...