Quảng cáo

Luyện tập

Bài 12.7 trang 31 Sách bài tập (SBT) Lý 10 Một lò xo được giữ cố định ở một đầu Khi tác dụng vào...
Một lò xo được giữ cố định ở một đầu Khi tác dụng vào đầu kia của nó lực kéo F1 = 1,8 N...
Bài 1 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Hãy chọn câu đúng .
Bài 46: Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối - Bài 1 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao . Hãy chọn...
Câu 4 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao: con la (là con của lừa lai với ngự thường bất thụ (không có...
Câu 4 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống. Cho biết : con la...
Bài 26 trang 195 Sách bài tập Toán Đại số 10: Hãy viết theo thứ tự tăng dần các giá trị sau (không dùng...
Hãy viết theo thứ tự tăng dần các giá trị sau (không dùng bảng số và máy tính). Bài 26 trang 195 Sách bài...
Đọc hiểu Khe chim kêu, Gợi dẫn 1. Tác giả Vương Duy (701 – 761) là một trong những nhà thơ nổi tiếng đời...
- Đọc hiểu Khe chim kêu. Gợi dẫn 1. Tác giả Vương Duy (701 – 761) là một trong những nhà thơ nổi...