Quảng cáo

Luyện tập

Bài tập 3 trang 118 Sách bài tập (SBT) Sử 10: Hãy tóm lược nét chính về tình hình nước ta nửa đầu thế...
Hãy tóm lược nét chính về tình hình nước ta nửa đầu thế kỉ XIX theo yêu cầu trong bảng sau.. Bài tập 3...
Liệt kê thứ tự thao tác để tạo một thư mục mới trên đĩa mềm A rồi vào đó hai tệp tuỳ chọn từ...
Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục - Câu 3 trang 84 SGK Tin học 10. Liệt kê...
Bài 9 trang 14 SBT Sinh 10: Hình bên mô tả chu trình sống của nấm. Hãy cho biết bào tử là đơn bội
Bài 9 trang 14 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Hình bên mô tả chu trình sống của nấm. Hãy cho biết bào...
Bài 89 trang 52 SBT Hình học 10 Nâng cao: (h.76).
Bài 89 trang 52 SBT Hình học 10 Nâng cao. (Delta MAB  sim Delta MB'A') nên (dfrac{{A'B'}}{{AB}} = dfrac{{MA'}}{{MB}} = dfrac{{MA.MA'}}{{MA.MB}}).. Bài tập Ôn...
Bài C1 trang 160 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Tại sao một tai nạn giao thông, ô tô có trọng tải càng...
Bài 34: Động năng. Định lí động năng - Bài C1 trang 160 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Tại sao một tai...