Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 11 trang 178 Đại số 10 Nâng cao: Bảng sau đây...

Bài 11 trang 178 Đại số 10 Nâng cao: Bảng sau đây trích từ số theo dõi bán hàng của một cửa hàng bán xa máy:...

Bảng sau đây trích từ số theo dõi bán hàng của một cửa hàng bán xa máy:. Bài 11 trang 178 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu số liệu

Bảng sau đây trích từ số theo dõi bán hàng của một cửa hàng bán xa máy:

Số xe bán trong ngày

0

1

2

3

4

5

Tần số

2

13

Quảng cáo

15

12

7

3

a) Tìm số xe trung bình bán được trong mỗi ngày.

b) Tìm phương sai và độ lệch chẩn.

Đáp án

a) Ta có:

\(x = {1 \over {52}}(2.0 + 13.1 + 15.2 + 12.3 + 7.4 + 3.5) \)

    \(= 2,35\)

b) Ta có:

\({s^2} = {1 \over {52}}(\sum\limits_{i = 1}^6 {{n_i}x_i^2} ) – {1 \over {{{52}^2}}}(\sum\limits_{i = 1}^6 {{n_i}x_i} )^2 \approx 1,57\)

Độ lệch chuẩn \(s \approx 1,25\)

Quảng cáo