Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 20 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cặp đường...

Bài 20 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cặp đường thẳng nào là các đường chuẩn của hypebol sau đây?...

Cặp đường thẳng nào là các đường chuẩn của hypebol sau đây?. Bài 20 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Cặp đường thẳng nào là các đường chuẩn của hypebol \({{{x^2}} \over {{q^2}}} – {{{y^2}} \over {{p^2}}} = 1?\)

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,x = \pm {p \over q} \cr
& (B)\,\,\,x = \pm {q \over p} \cr
& (C)\,\,\,x = \pm {{{q^2}} \over {\sqrt {{q^2} + {p^2}} }} \cr
& (D)\,\,\,x = \pm {{{p^2}} \over {\sqrt {{q^2} + {p^2}} }} \cr} \)                 

Quảng cáo

Ta có: \(a = p\,\,b = q\,\,c = \sqrt {{a^2} + {b^2}}  = \sqrt {{p^2} + {q^2}} \)

Phương trình đường chuẩn của hypebol là: \(x =  \pm {a \over e} =  \pm {{{a^2}} \over c} =  \pm {{{p^2}} \over {\sqrt {{p^2} + {q^2}} }}\)

Chọn (D).

Quảng cáo