Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 22 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Điểm nào...

Bài 22 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Điểm nào là tiêu điểm của parabol sau đây?...

Điểm nào là tiêu điểm của parabol sau đây?. Bài 22 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Điểm nào là tiêu điểm của parabol \({y^2} = 5x?\) 

Quảng cáo

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,F\left( {5;0} \right) \cr
& (B)\,\,\,F\left( {{5 \over 2};0} \right) \cr
& (C)\,\,\,F\left( { \pm {5 \over 4};0} \right) \cr
& (D)\,\,\,F\left( {{5 \over 4};0} \right) \cr} \)             

Ta có \(p = {5 \over 2}\) .

Tiêu điểm của parabol là \(F\left( {{5 \over 4}\,;\,0} \right)\) . Chọn (D).

Quảng cáo