Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 18 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cặp điểm...

Bài 18 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cặp điểm nào là các tiêu điểm của hypebol...

Cặp điểm nào là các tiêu điểm của hypebol. Bài 18 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Cặp điểm nào là các tiêu điểm của hypebol \({{{x^2}} \over 9} – {{{y^2}} \over 5} = 1?\)

Quảng cáo

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,\left( { \pm 4;0} \right); \cr
& (B)\,\,\,\left( { \pm \sqrt {14} ;0} \right); \cr
& (C)\,\,\,\left( { \pm 2;0} \right); \cr
& (D)\,\,\,\left( {0; \pm \sqrt {14} } \right). \cr} \)                         

Ta có: \(a = 3\,\,b = \sqrt 5 \,\,\,c = \sqrt {{a^2} + {b^2}}  = \sqrt {14} \)

Chọn (B).

Quảng cáo