Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 43 trang 132 SGK Đại số 10 nâng cao, Xác định...

Bài 43 trang 132 SGK Đại số 10 nâng cao, Xác định tập nghiệm của mỗi hệ bất phương trình hai ẩn...

Xác định tập nghiệm của mỗi hệ bất phương trình hai ẩn. Bài 43 trang 132 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Xác định tập nghiệm của mỗi hệ bất phương trình hai ẩn

a) 

\(\left\{ \matrix{
{x \over 2} + {y \over 3} – 1 > 0 \hfill \cr
2(x – 1) + {y \over 2} < 4 \hfill \cr} \right.\)

b) 

\(\left\{ \matrix{
4x – 5y + 20 > 0 \hfill \cr
y > 0 \hfill \cr
– y + 5 > {{x – 3} \over 3} \hfill \cr} \right.\)

Đáp án

Quảng cáo

a) Hệ đã cho tương đương với hệ: 

\(\left\{ \matrix{
3x + 2y – 6 > 0 \hfill \cr
4x + y – 12 < 0 \hfill \cr} \right.\)

Miền nghiệm của hệ là miền không bị gạch chéo (không kể biên) như hình vẽ:

 

b) Hệ đã cho tương đương với hệ: 

\(\left\{ \matrix{
4x – 5y + 20 > 0 \hfill \cr
y > 0 \hfill \cr
x + 3y – 18 < 0 \hfill \cr} \right.\)

Miền nghiệm của hệ là miền không bị gạch (không kể biên) trên hình.

Quảng cáo