Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 168 Đại số 10 Nâng cao: Điều tra về...

Bài 5 trang 168 Đại số 10 Nâng cao: Điều tra về số đĩa CD của 80 gia đình, điều tra viên thu được bảng tần số – tần suất sau:...

Điều tra về số đĩa CD của 80 gia đình, điều tra viên thu được bảng tần số – tần suất sau:. Bài 5 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu

 Điều tra về số đĩa CD của 80 gia đình, điều tra viên thu được bảng tần số – tần suất sau:

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

[1, 10]

5

[11, 20]

29

[21, 30]

21

[31, 40]

16

[41, 50]

7

[51, 60]

2

N = 80

a) Điền vào chỗ trống (…) ở cột tần suất

b) Vẽ biểu đồ tần số hình côt

c) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột

d) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt.

Đáp án

a)

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

[1, 10]

5

6,25

[11, 20]

29

36,25

Quảng cáo

[21, 30]

21

26,25

[31, 40]

16

20,00

[41, 50]

7

8,75

[51, 60]

2

2,50

N = 80

b) Biểu đồ tần số hình cột

 

c) Biểu đồ tần suất hình cột, trong đó chiều cao cột là tần suất (tính theo %)

d) Để vẽ biểu đồ tần suất hình quạt, trước hết ta phải tính góc ở tâm của sáu hình quạt tương ứng với sáu lớp. Muốn tính góc ở tâm của một lớp, ta lất 360 nhân với tần suất của lớp đó.

Biểu đồ tần suất hình quạt được vẽ như hình bên dưới:

Lớp

Góc ở tâm

[1, 10]

22,50

[11, 20]

130,50

[21, 30]

94,50

[31, 40]

720

[41, 50]

31,50

[51, 50]

90

Biểu đồ:

 

Quảng cáo