Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 6 trang 168 Đại số 10 Nâng cao: Lập bảng tần...

Bài 6 trang 168 Đại số 10 Nâng cao: Lập bảng tần số – tần suất ghép lớp gồm 7 lớp. lớp đầu tiên là nửa khoảng [26,5-48.5), lớp tiếp...

Lập bảng tần số – tần suất ghép lớp gồm 7 lớp. lớp đầu tiên là nửa khoảng [26,5-48.5), lớp tiếp theo là nửa khoảng [48,5-70,5)…. Bài 6 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu

Doanh thu của 50 cửa hành của một công ty trong một tháng như sau: (đơn vị tính: triệu đồng): 

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu, đơn vị điều tra ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số – tần suất ghép lớp gồm 7 lớp. lớp đầu tiên là nửa khoảng [26,5-48.5), lớp tiếp theo là nửa khoảng [48,5-70,5)…

Đáp án

a)

Dấu hiệu: Doanh thu của một cửa hàng trong một tháng

Đơn vị điều tra: Một cửa hàng

b) Sau đây là bảng phân bố tần số – tân suất ghét lớp:

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

[26,5; 48,5]

2

4

[48,5; 70,5]

8

16

Quảng cáo

[70,5; 92, 5]

12

24

[92,5; 114,5]

12

24

[114,5; 136,5]

8

16

[136,5; 158,5]

7

14

[158,5; 180;5]

1

2

 

N = 50

 

 

b) Biểu đồ tần số hình cột

Quảng cáo