Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 6 trang 72 Hình học 10 Nâng cao: Cho M, N,...

Bài 6 trang 72 Hình học 10 Nâng cao: Cho M, N, P, Q là bốn điểm tùy ý. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào sai ?...

Cho M, N, P, Q là bốn điểm tùy ý. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào sai ?. Bài 6 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Cho M, N, P, Q là bốn điểm tùy ý. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào sai ?

(A) \(\overrightarrow {MN} (\overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {PQ} ) = \overrightarrow {MN} .\overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {MN} .\overrightarrow {PQ} \);

Quảng cáo

(B) \(\overrightarrow {MP} .\overrightarrow {MN}  =  – \overrightarrow {MN} .\overrightarrow {MP} \);

(C) \(\overrightarrow {MN} .\overrightarrow {PQ}  = \overrightarrow {PQ} .\overrightarrow {MN} \);

(D) \((\overrightarrow {MN}  – \overrightarrow {PQ} ).(\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {PQ} ) = M{N^2} – P{Q^2}\).

Chọn (B).

Quảng cáo