Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 63 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao, Tìm a,...

Bài 63 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao, Tìm a, b và c để Parabol y = ax2 + bx + c có đỉnh là 1(1; -4) và đi qua điểm M(2; -3). Hãy vẽ Parabol nhận...

Tìm a, b và c để Parabol y = ax2 + bx + c có đỉnh là 1(1; -4) và đi qua điểm M(2; -3). Hãy vẽ Parabol nhận được.. Bài 63 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài tập ôn tập chương 3

Tìm a, b và c để Parabol y = ax2 + bx + c có đỉnh là I(1; -4) và đi qua điểm M(2; -3). Hãy vẽ Parabol nhận được.

\(I(1, -4)\) là đỉnh của Parabol nên: 

\(\left\{ \matrix{
– {b \over {2a}} = 1 \hfill \cr
– 4 = a + b + c \hfill \cr} \right.\)

Quảng cáo

\(M(2, -3)\) thuộc parabol nên: \(-3 = 4a + 2b + c\)

 

Ta có hệ:

\(\left\{ \matrix{
2a + b = 0 \hfill \cr
a + b + c = – 4 \hfill \cr
4a + 2b + c = – 3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = 1 \hfill \cr
b = – 2 \hfill \cr
c = – 3 \hfill \cr} \right.\)

Vậy \(y = x^2 – 2x – 3\)

Đồ thị hàm số: \(y = x^2 – 2x – 3\)

Quảng cáo