Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 9 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao, Đường thẳng...

Bài 9 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao, Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng...

Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng . Bài 9 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng 

\(\left\{ \matrix{
x = – 1 + t \hfill \cr
y = – 1 + 2t \hfill \cr} \right.\)

Quảng cáo

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,2x + y + 1 = 0 \cr
& (B)\,\,\,x + 2y + 1 = 0 \cr
& (C)\,\,\,4x – 2y + 1 = 0 \cr
& (D)\,\,\,{{x + 1} \over 1} = {{y + 1} \over 2} \cr} \)                                          

Đường thẳng \(\left\{ \matrix{
x = – 1 + t \hfill \cr 
y = – 1 + 2t \hfill \cr} \right.\) có vec tơ chỉ phương là \(\overrightarrow u  = (1;\,2)\) .

Chọn (B).