Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 4 trang 6 Toán đại lớp 10: Hãy phủ định...

Câu hỏi 4 trang 6 Toán đại lớp 10: Hãy phủ định các mệnh đề sau:...

Câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10. Bài 1. Mệnh đề

Hãy phủ định các mệnh đề sau:

P: “ π là một số hữu tỉ”;

Q: “Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba”.

Quảng cáo

Xét tính đúng sai của các mệnh đề trên và mệnh đề phủ định của chúng.

Mệnh đề P: là mệnh đề sai

Mệnh đề phủ định P: “ π không là một số hữu tỉ”;

Mệnh đề Q: là mệnh đề đúng

Mệnh đề phủ định Q: “Tổng hai cạnh của một tam giác không lớn hơn cạnh thứ ba”.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10