Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 10 Đại số 10: Nêu ví dụ về...

Câu hỏi 1 trang 10 Đại số 10: Nêu ví dụ về tập hợp....

Câu hỏi 1 trang 10 SGK Đại số 10. Nêu ví dụ về tập hợp.. Bài 2. Tập hợp

Nêu ví dụ về tập hợp.

 

Dùng kí hiệu ∈ và ∉ để viết các mệnh đề sau.

Quảng cáo

a)3 là một số nguyên;

b)√2 không phải là số hữu tỉ

Ví dụ về tập hợp: Toàn bộ học sinh lớp 10A

a) 3 ∈ Z

b) √2 ∉ Q

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10