Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 8 trang 8 Đại số 10: Phát biểu thành lời...

Câu hỏi 8 trang 8 Đại số 10: Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...

Câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10. Phát biểu thành lời mệnh đề sau:. Bài 1. Mệnh đề

Phát biểu thành lời mệnh đề sau:

Quảng cáo

∀n ∈ Z : n + 1 > n

Mệnh đề này đúng hay sai ?

Với mọi n thuộc tập số nguyên, n + 1 lớn hơn n

Mệnh đề này đúng

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10