Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10: Phát biểu thành...

Câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10: Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...

Câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10. ∃ x ∈ Z : x2 = x. Bài 1. Mệnh đề

Phát biểu thành lời mệnh đề sau:

∃ x ∈ Z : x2 = x

Quảng cáo

Mệnh đề này đúng hay sai ?

 

Tồn tại số x thuộc tập số nguyên sao cho x bình phương bằng x

Mệnh đề này đúng vì 0 ∈ Z; 02 = 0

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10