Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Chọn...

Bài 1 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Chọn câu sai ....

Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất – Bài 1 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Chọn câu sai .

Chọn câu sai .

Số A-vô-ga-đrô có giá trị bằng

A.Số nguyên tử chứa trong 4g heli.

Quảng cáo

B.số phân tử chứa trong 16g ôxi.

C. số phân tử chứa trong18g nước lỏng .

D.số nguyên tử chứa trong 22,4 l khí trở ở nhiệt độ \({0^0}\)C và áp suất 1 atm.

Chọn B (Số phân tử \({O_2}\) trong 16g oxi bằng \({{{N_A}} \over 2}\)).