Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Một...

Bài 2 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Một bình được nạp...

Bài 46: Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối – Bài 2 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Một bình được nạp

Một bình được nạp khí ở nhiệt độ \({33^0}C\) dưới áp suất 300kPa. Sau đó bình được chuyển đến một nơi có nhiệt độ \({37^0}C\)

Coi V = hằng số thì \(\eqalign{& {{{p_2}} \over {{p_1}}} = {{{T_2}} \over {{T_1}}} \Rightarrow {p_2} ={{{T_2}} \over {{T_1}}}{p_1} = {{310} \over {306}}.300 \approx 304(kPa) \cr & \Delta p = {p_2} – {p_1} = 4(kPa) \cr} \)

Quảng cáo