Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 40 SGK Vật lý 10 Nâng Cao, Kim giờ...

Bài 2 trang 40 SGK Vật lý 10 Nâng Cao, Kim giờ của một đồng hồ dài bằng kim phút . Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và...

Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc – Bài 2 trang 40 SGK Vật lý 10 Nâng Cao. Kim giờ của một đồng hồ dài bằng kim phút . Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim

Kim giờ của một đồng hồ dài bằng \({3 \over 4}\) kim phút . Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim

Giải 

Quảng cáo

Kim phút quay 1 vòng hết 1 h \(=>{T_{ph}} = 1h\)

Kim giờ quay 1 vòng hết 12h  \(=>{T_g} = 12h\)

\({{{\omega _g}} \over {{\omega _{ph}}}} = {{{{2\pi } \over {{T_h}}}} \over {{{2\pi } \over {{T_{ph}}}}}} = {{{T_{ph}}} \over {{T_g}}} = {1 \over {12}}\)

\({{{v_g}} \over {{v_{ph}}}} = {{{r_g}} \over {{r_{ph}}}}.{{{\omega _g}} \over {{\omega _{ph}}}} = {3 \over 4}.{1 \over {12}} = {1 \over {16}}\)

Quảng cáo